$${1 + \frac {1} {4}+ \frac {1} {9} + \frac {1} {16} + \ldots = \frac {\pi^2} {6}}$$