$${1; \frac {1}{2^2}; \frac {1}{3^2}; \frac {1}{4^2}; \frac {1}{5^2}; \frac {1}{6^2}; \ldots; }$$